Рішення Про затвердження проекту Програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Коблівській сільській раді на 2020-2023 роки

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 РІШЕННЯ

 

Від 20 грудня 2019 року №43                                            ХХХХVІІІ   сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту Програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Коблівській сільській раді на 2020-2023 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги» та з метою створення належних умов розвитку системи і відділу «Центр надання адміністративних послуг», застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдань для створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Коблівської ОТГ, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект Програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Коблівській  сільській раді на 2020-2023 роки згідно додатку.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісією Коблівської сільської рали з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики  та постійну комісія з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                                                                  В.ПАНИЧ

 

Додаток до рішення № 43 ХХХХVІІІ сесії 8 скликання від 20 грудня 2019 року

ПРОГРАМА

розвиткусистеминадання адміністративних послуг

в Коблівській сільській раді  на 20202023 роки

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми

Протягом останніх трьох років Україна активно демонструє потужне впровадження реформи у сфері надання адміністративних послуг. Насамперед це стосується питання децентралізації на місцевому рівні найпопулярніших адміністративних послуг, зокрема з питань державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи, надання відомостей з Державного земельного кадастру (далі – ДЗК), а також законодавчо отриманих повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та з прийому громадян для оформлення та видачі біометричних паспортних документів у центрах надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

Крім того, створено законодавчі передумови для старту процесу з інтеграції інших базових адміністративних послуг, у першу чергу, щодо державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень водія до інтегрованих офісів – ЦНАП. Також відповідно до вимог чинного законодавства адміністративні послуги соціального характеру (державні допомоги, субсидії тощо) включено до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП.

Відзначається суттєвий прогрес і в питанні створення й забезпечення належної роботи центрів як незалежної інституції, зорієнтованої, перш за все, на руйнування стереотипного мислення про ЦНАП, як бюрократичні установи з „типовими чиновниками”, та запровадження абсолютного нового формату комунікації діючої влади з громадянами і бізнесом.

Той факт, що станом на 01 жовтня 2015 року в Україні працювали 644 ЦНАП, а станом на грудень 2019 року – вже 806 центрів, свідчить про те, що ці інституції є достатньо затребуваними серед населення, і вони мають значні переваги, насамперед  завдяки подоланню „радянської спадщини” в організації процесу обслуговування людини, яка звертається до органу влади за послугою, докорінній зміні ставлення до неї і забезпеченню надання сервісу держави за принципами „єдиного офісу” та „супермаркету послуг” за умови мінімальної кількості відвідувань суб’єкта звернення.

Саме на мінімізацію „походів” споживача послуг до ЦНАП або безпосередньо до надавача послуг, виключення будь-яких корупційних ризиків під час адміністративних процедур та одночасне підвищення ефективності надання послуг спрямований і такий вкрай важливий і актуальний напрям національної політики, як розвиток сфери надання електронних послуг. Ураховуючи активну позицію України щодо підсилення власної спроможності серед країн світу за показником цифровізації державних послуг, протягом останніх років законодавцем створено достатнє підґрунтя для запуску процесів з переведення надання послуг в онлайн-формат. Ключовими моментами в цьому питанні є схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації.

Так, виходячи з аналізу стану фактичного надання адміністративних послуг і роботи ЦНАП на території області, необхідно вжити заходів щодо розв’язання таких проблемних питань, серед яких:

 • складність та зарегульованість процедур надання окремих адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання;
 • низький рівень стандартизації і відсутність уніфікованих механізмів надання послуг;
 • поодиноке локальне запровадження в ЦНАП комплексних послуг та послуг „одним пакетом” за життєвими обставинами та бізнес-ситуаціями;
 • недостатній рівень застосування інноваційних інструментів надання адміністративних послуг в електронному вигляді;
 • низький рівень обізнаності громадян і суб’єктів господарювання, особливо в сільській місцевості, щодо запроваджених електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг;
 • неготовність певних категорій посадових осіб органів місцевого самоврядування до запровадження електронних послуг;
 • низький рівень кваліфікації адміністраторів ЦНАП  щодо роботи з інклюзивною категорією громадян;
 • слабка інформованість населення про сутність та основні напрями діяльності ЦНАП;
 • поширена думка серед громадськості про ЦНАП як „чергову бюрократичну установу”, недостатній рівень довіри з боку населення до цієї інституції.

Запропонована Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у відділі «ЦНАП» (далі – Програма) спрямована на розв’язання окреслених вище проблем та є тим дієвим інструментом, що дозволяє консолідувати зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, проектів міжнародної технічної допомоги та експертного середовища задля активної реалізації на території Коблівської ОТГ реформи у сфері надання адміністративних послуг, утримання позицій та максимальне поширення її успішного досвіду в  обласному масштабі.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдань для створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Коблівської ОТГ.

Формування та реалізація регіональної політики у сфері надання адміністративних послуг зосереджуються, насамперед, на:

 • відпрацюванні дієвих механізмів надання якісних та доступних адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, зниженні адміністративного навантаження на замовників послуг;
 • розробці та впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процедури надання послуг;
 • активному розвитку та масштабному використанні затребуваних електронних сервісів;
 • втіленні інноваційних підходів у діяльність ЦНАП, забезпеченні єдиних стандартів їх роботи на території області;
 • запровадженні ефективної системи громадського моніторингу якості надання адміністративних послуг;
 • популяризації ЦНАП та досягненні високого рівня суспільної довіри до влади як надавача послуг.

Програма є комплексним документом, розробленим відповідно до головних принципів і завдань реформування сфери надання адміністративних послуг, Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року №90-р,Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 918-р.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Досягнення головної мети Програми передбачає активне впровадження  пріоритетних напрямів у сфері надання адміністративних послуг, до числа яких належать:

 1. Стандартизація та впорядкування нормативно-правового регулювання сфери надання адміністративних послуг.
 2. Розбудова та підтримка відділу «ЦНАП» в ОТГ.
 3. Впровадження і розвиток електронних сервісів та інформаційних систем у сфері надання адміністративних послуг.
 4. Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг.

Розв’язанню окреслених у попередньому розділі проблемних питань сприятиме виконання першочергових заходів за кожним із запропонованих пріоритетних напрямів, а саместандартизація та впорядкування нормативно-правового регулювання сфери надання адміністративних послуг:

 • проведення глибинного аналізу порядків надання адміністративних послуг, що запроваджені через відділ « ЦНАП» Коблівської сільської ради, за відповідними напрямами та суб’єктами надання послуг;
 • розробка пропозицій зі спрощення й оптимізації порядків надання адміністративних послуг, у тому числі в електронній формі, та необхідних змін до чинної нормативно-правової бази державного та місцевого рівнів;
 • відпрацювання моделей послуг, у першу чергу, комплексних послуг та послуг „одним пакетом” за життєвими обставинами і бізнес-ситуаціями;
 • запровадження на місцевому рівні нових уніфікованих порядків і моделей надання адміністративних послуг, інформаційних і технологічних карток, у тому числі в електронній формі;
 • забезпечення загального методичного супроводу діяльності ЦНАП  шляхом розробки та поширення методичних рекомендацій, шаблонних зразків документів та єдиних порядків реалізації повноважень адміністраторів відділу «ЦНАП».

Розбудова та підтримка відділу «ЦНАП» в Коблівській ОТГ:

 • посилення рівня ресурсного забезпечення відділу «ЦНАП», у тому числі шляхом залучення коштів державного бюджету у вигляді субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також активної співпраці з міжнародними донорськими програмами й проектами, громадськими об’єднаннями;
 • забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для комфортного перебування осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми;
 • розширення спектру найзатребуваніших серед населення послуг у ЦНАП, у тому числі з питань державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, соціальних та пенсійних послуг тощо;
 • забезпечення відділу «ЦНАП» необхідним технічним обладнанням, а саме: робочою станцією з оформлення й видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі ID-карти, робочої  станції для оформлення і видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів.

Упровадження і розвиток електронних сервісів та інформаційних систем у сфері надання адміністративних послуг:

 • інтеграція віртуального офісу з регіональними інформаційними та іншими системами;
 • запровадження функції використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) задля міжвідомчої взаємодії ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг;
 • застосування засобів електронної ідентифікації суб’єктів звернень у регіональних інформаційних системах для використання електронних сервісів надання адміністративних послуг;
 • забезпечення інформаційного, методичного та методологічного супроводу функціонування регіональних інформаційних систем.

Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг:

 • забезпечення систематичного навчання персоналу ЦНАП за участю провідних суб’єктів надання адміністративних послуг з питань практичних аспектів надання адміністративних послуг, їх стандартизації, оптимізації порядків надання таких послуг, використання ЕЦП у міжвідомчій взаємодії, впровадження електронних сервісів тощо;
 • організація дистанційного навчання (електронних курсів) для посадових осіб, керівників та адміністраторів ЦНАП, насамперед з ОТГ, щодо документального, організаційно-технічного створення ЦНАП та забезпечення їх ефективної роботи;
 • участь співробітників ЦНАП у спеціалізованих навчальних програмах: щодо спілкування з інклюзивною категорією громадян, толерантної поведінки з відвідувачами, культури ділового спілкування, відповідних дій у кризових ситуаціях та в разі виникнення форс-мажорних обставин, стресостійкості, організації командної роботи, вільного володіння державною мовою тощо;
 • запровадження нестандартних підходів до організації роботи ЦНАП як дієвих майданчиків для творчого, духовного та патріотичного розвитку мешканців регіону;
 • організація та проведення публічних заходів (конференцій, форумів, презентацій, брифінгів, круглих столів, зустрічей з громадськістю тощо) за напрямом надання адміністративних послуг та роботи ЦНАП;
 • проведення масштабних інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації для популяризації діяльності ЦНАП та пропагування користування електронними сервісами серед населення;
 • проведення конкурсів з підтримки інноваційних проектів у сфері надання адміністративних послуг.

Реалізація цих ключових заходів дозволить досягти головної мети Програми, створити комфортне для громадян і суб’єктів господарювання середовище надання адміністративних послуг, мінімізувати корупційні ризики та підвищити загальну ефективність діяльності органів влади на території області.

Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується в один етап. Початок виконання – 2020 рік, закінчення – 2023 рік.

Перелік завдань і заходів Програми

Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією Програми розроблено перелік завдань і заходів, з урахуванням визначених пріоритетів, у якому також зазначаються очікувані результати та необхідні обсяги фінансування (додаток 1).

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (у межах наявних фінансових ресурсів), обласного бюджету, місцевих бюджетів (у межах передбачених фінансових ресурсів) та інших джерел, не заборонених  чинним законодавством України. Обсяги фінансування з місцевого бюджету визначаються щороку, під час його формування або у ході виконання, у межах передбачених фінансових ресурсів.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Замовником Програми є відділ «ЦНАП» Коблівської сільської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, та постійна комісія з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Виконавцями заходів Програми є: виконавчі органи сільської ради, територіальні органи центральних органів виконавчої влади в області – суб’єкти надання адміністративних послуг (за згодою), Центр розвитку місцевого самоврядування Миколаївської області (за згодою), міжнародні організації (за згодою), вищі навчальні заклади області  (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

Оцінку стану ефективності реалізації Програми здійснює відділ «ЦНАП» протягом усього строку її виконання.

Відділ «ЦНАП» готує звіт про результати виконання Програми і надає його до Коблівської сільської ради щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

Затвердження Програми та виконання її заходів дозволить започаткувати на території Коблівської ОТГ нову практику з комплексного розвитку і потужної підтримки сфери надання адміністративних послуг на регіональному рівні, що в подальшому стане гідним прикладом для тиражування успішного досвіду в Миколаївській області та створить передумови для інтеграції запроваджених регіональних рішень до національної політики у цій сфері.

Основними результатами виконання пріоритетних завдань і заходів Програми стануть:

 • організація сервісного обслуговування кожного мешканця, перехід до нової системи надання високоякісних, доступних, прозорих адміністративних послуг, орієнтованих, перш за все, на повноцінне задоволення потреб суб’єктів звернень;
 • зниження адміністративного навантаження на громадян і суб’єктів господарювання, максимальне охоплення населення комплексними послугами та послугами „одним пакетом” за життєвими обставинами і бізнес-ситуаціями;
 • функціонування потужних регіональних інформаційних систем зі значною кількістю сучасних затребуваних електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг;
 • розширення та зміцнення інституційної спроможності дієвого відділу «ЦНАП», формування потужної ресурсної бази такого центру;
 • позиціонування ЦНАП у суспільстві як „супермаркету послуг”,  незалежної інституції проєвропейського формату;
 • створення безбар’єрного середовища щодо отримання адміністративних послуг, у тому числі в ЦНАП, для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення;
 • підвищення ефективності роботи працівників шляхом зменшення кількості однотипних рутинних операцій та зосередження уваги на підвищенні якості обслуговування замовників;
 • запровадження європейських практик обслуговування заявників у ЦНАП, максимальне втілення клієнтоорієнтованого підходу в процес надання адміністративних послуг;
 • формування високого рівня довіри населення, громадських об’єднань і міжнародних донорських організацій до діяльності органів місцевого самоврядування  у сфері надання адміністративних послуг.

Для керівництва Коблівської сільської ради:

 • підвищення прозорості та керованості діяльністю у сфері надання адміністративних послуг;
 • оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з наданням адміністративних послуг.

 

Сільський голова                                                                                             В.ПАНИЧ

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення №43 ХХХХVІІІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження проекту Програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Коблівській сільській раді на 2020-203 роки»

Коблівською сільською радою розроблено проект регуляторного акту –  рішення №43 ХХХХVІІІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження проекту Програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Коблівській сільській раді на 2020-203 роки»

Проект даного рішення розроблено відповідно Закону України «Про адміністративні послуги», ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Рішення Коблівської сільської ради 8 скликання від 18.03.2018 року №15 «Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради та затвердження Положення про відділ ЦНАП та графіку його роботи»

З метою прискорення заходів щодо подальшого реформування системи надання адміністративних послуг, оптимізації роботи з їх надання у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради виконавчий комітет повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження проекту Програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Коблівській сільській раді на 2020-203 роки»

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта:

57453, Миколаївська область, Березанський район, с.Коблеве, вул.Одеська, буд.4. Телефон: (05153) 9-61-31.Е-mail: Koblevorada@ukr.net

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Коблівської сільської ради koblivska-gromada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту.

Опубліковано 20 грудня 2019 року.

Завантажити: Рішення Про затвердження проекту Програми розвитку системи надання адміністративних послуг в Коблівській сільській раді на 2020-2023 роки.

Завантажити: Перелік заходів Програми розвитку системи надання адміністративних послуг Коблівської сільської ради на 2020-2023 роки.